8' main bar A frame 3-point 3-shanks & shovels 2- sub Soiler shanks

Auction Resource